Skład osobowy Zarządu Samodzielnego Koła Terenowego nr 68
Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Słupsku:

Tomasz Jerzak (prezes),
Urszula Jurkiewicz-Soroka (wiceprezes),
Beata Burska (skarbnik),
Anna Makarewicz (sekretarz),
Aleksandra Klimczuk (członek zarządu),
Janusz Kwiatkowski (członek zarządu),

Skład osobowy Komisji Rewizyjnej:

Marta Chróścicka-Wnętrzak
Tomasz Kościuczuk
Anna Mikołajczyk.

 

Samodzielne Koło Terenowe Nr 68 powstało w 1990r, wchodzi w skład Społecznego Towarzystwa Oświatowego i jest niezależnym od oświaty publicznej organem prowadzącym niepubliczne placówki oświatowe w Słupsku.
Koło prowadzi obecnie trzy szkoły stanowiące Zespół Szkół STO i Ognisko Muzyczne. Siedzibą Koła jest miasto Słupsk. Koło posiada osobowość prawną. Członkowie Koła wybierają co trzy lata swoje władze czyli Zarząd i Komisję Rewizyjną, które w ich imieniu wypełniają statutowe obowiązki przynależne kołu.
Podstawowym zadaniem zarządu koła jest sprawowanie nadzoru nad prawidłowym funkcjonowaniem podległych jemu szkół, administrowaniem budynków szkolnych, zatrudnianie dyrektorów placówek, przyjmowanie nowych członków, zatwierdzanie sprawozdań finansowych, planów dydaktycznych szkół, podejmowanie stosownych uchwał, reprezentowanie szkół na zewnątrz, podejmowanie decyzji służących prawidłowemu funkcjonowaniu i rozwojowi podległych placówek, podejmowanie uchwał zatwierdzających.
Na Zwyczajnych Sprawozdawczo-Wyborczych Zebraniach Koła spośród jego członków wybierani są delegaci, którzy reprezentują Koło na Walnych Zebraniach Zarządu Głównego STO. Członkowie Koła mają prawo, mogą być i są wybierani do władz centralnych.

Numer konta 32 1020 4649 0000 7402 0127 4638