Uchwała nr 7/2019
Zarządu Samodzielnego Koła Terenowego nr 68
Społecznego Towarzystwa Oświatowego
XI kadencji
z dnia 8 maja 2019 r.
w sprawie zmiany wysokości czesnego
§1
W oparciu o dokonaną analizę finansową oraz na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół
STO w Słupsku ustala się nową stawkę czesnego na rok szkolny 2019/2020
w wysokości 6.000 zł (słownie: sześć tysięcy złotych).
§2
Sposób wnoszenia opłaty czesnego oraz zniżki przysługujące w związku z nauką
drugiego i kolejnych dzieci pozostają bez zmian.
§3
Wykonanie niniejszej Uchwały powierza się Dyrektorowi Zespołu Szkół STO. Treść
aneksów do umów zawartych z rodzicami/opiekunami uczniów Dyrektor zobowiązany
jest przygotować we współpracy z Zarządem Koła.
§4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Słupsk, 8 maja 2019 r.